ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Thu, 03/21/2013 - 10:17

 ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಕ ರ್ಷವೇ  ಮತದ ಗುರಿ.