ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sat, 03/23/2013 - 11:04

ಸಜ್ಜನರು ಸದಾ ದಯೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.