ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 03/26/2013 - 15:27

ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.