ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 03/26/2013 - 15:29

ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.