ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 03/26/2013 - 15:34

ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.