ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/27/2013 - 14:32

ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.