ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/27/2013 - 14:33

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಾಪ.