ಮಾರ್ಚ್

Submitted by vbamaranath on Thu, 03/28/2013 - 07:44
ಬರಹ

 

ಮಾರ್ಚ್ ಬರುವುದೆ ತಡ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒತ್ತಡ;
ಸೇರದಿದ್ದರೆ ಕಂಪೆನಿ
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿಯ ದಡ;
ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸಗಳು ಗಡಗಡ!
ಅಪ್ರೈಸಲ್’ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಖಾಲಿ ಕೊಡ!
~ಅಮರ್~