ನಾನು

Submitted by kavinagaraj on Thu, 03/28/2013 - 15:32
ಬರಹ

 

ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಾನು

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ||ಪ||

 

ಸಾಯಲಾರದ ನಾನು ಬದುಕಲಾರದ ನಾನು

ನಾನಾ ಸಂತೆಯಲಿ ಸರಕಾದ ನಾನು

ಗೆಲುವೆಂಬುದೆ ನಾನು ಕಂಡೆನೆಂಬುದೆ ನಾನು

ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕಾಣದಾ ಕುರುಡನೇ ನಾನು || ೧ ||

 

ಅವನಿಗೆ ಅವ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಇವ ನಾನು

ಅವನಿಯೊಳಾಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಹುದೇ ನಾನು

ನಾನು ನಾನೆನುತ ಅ"ರತ ಸೆಣಸಾಡಿ

ನರರು ಹತರಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು || ೨ ||

 

ಬಗೆ ಬಗೆ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಹ ನಾನು

ಒಳ ನಾನು ಮರೆಯಾಗಿ ನರಳಿದ್ದೇ ನಾನು

ಕಪಟ ಬಂಧವ ಮುರಿದು ಹೊರಬರಲು ನಾನು

ಉದ್ಧಾರವಾದದ್ದೇ ನಿಜ ನಾನು ನಾನು || ೩ ||

***************

-ಕ.ವೆಂ.ನಾಗರಾಜ್.