ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!

Submitted by Maalu on Thu, 03/28/2013 - 22:10
ಬರಹ

 

ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಇವನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ...
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ 
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!
ಇವನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ 
ಇವನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು 
ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು 
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ 
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!
-ಮಾಲು