ಸ್ವಗತ...

Submitted by Maalu on Sat, 03/30/2013 - 20:56
ಬರಹ

 

ಸ್ವಗತ...
ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಡು ನಾನು 
ತಪ್ಪಲಿ ಬಿಡು ತಾಳ...
ಇರುವ ನೋವು 
ತೊಡೆವ ಸಾವು 
ಅಪ್ಪಲಿ ಬಿಡು ಬಾಳ...
-ಮಾಲು