ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಬೆಕ್ಕು ಆಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ

Submitted by ಭಾಗ್ವತ on Sun, 03/31/2013 - 20:39
ಚಿತ್ರ

ಉದ್ಯೋಗಃ ಖಲು ಕರ್ತವ್ಯಃ ಫಲಂ ಮಾರ್ಜಾರವತ್ ಭವೇತ್


ಜನ್ಮ ಪ್ರಭ್ರತಿ ಗೌರ್ನಾಸ್ತಿ ಪಯಃ ಪಿಬತಿ ನಿತ್ಯಶಃ


ಅರ್ಥ- ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ.


ಬೆಕ್ಕು ಹುಟ್ಟಿಧಾರಭ್ಯ ದನವನ್ನೇನೂ ಸಾಕದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.

Rating
No votes yet