ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ

Submitted by ರಾಮಕುಮಾರ್ on Mon, 05/06/2013 - 09:21

ತಾಳ ಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ,

ಓಜೆಬಜಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕವನರಿಯೆ,

ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣವನರಿಯೆ,

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನಿನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ

                                                -ಬಸವಣ್ಣ