ಹೃದಯಕ್ಕು ಮನಸಿಗು ಹೋರಾಟ

ಹೃದಯಕ್ಕು ಮನಸಿಗು ಹೋರಾಟ

ಚಿತ್ರ

 ಹೃದಯಕ್ಕು ಮನಸಿಗು ಹೋರಾಟ

 
ಕಣ್ಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರ ಹನಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾರದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ
ಅಭಿಮಾನ ನಾಚಿಕೆಗಳು ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಭಾವಗಳು ಮನಸಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದೆ ಇಲ್ಲ 
ಮನಸಿನ ಬಿಗುಮಾನವನ್ನು ಎಂದು ಹೃದಯ ಅರಿಯುವದಿಲ್ಲ 

ಮನುಜನ ಜೀವನವೆ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಹೃದಯಕ್ಕು ಮನಸಿಗು ಹೋರಾಟ.

 

 

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು :  emotions and thought

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by kavinagaraj Sun, 06/30/2013 - 12:55

ಹೃದಯಕ್ಕೂ, ಮೆದುಳಿಗೂ ಇರುವ ಭೌತಿಕ ಅಂತರ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂ ಕಾಲು ಅಡಿ! ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ ಅವೇ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು!! ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದವರಿಗೆ ಇತರರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ!!:)) ಧನ್ಯವಾದ, ಪಾರ್ಥರೇ.