ಆಧ್ಯಾತ್ಮ

Submitted by jayu_pu on Thu, 07/04/2013 - 12:31

ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಸಾಧನೆಯಿಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.