ಅನುಭವದ ನುಡಿ 46

Submitted by sathishnasa on Sun, 09/15/2013 - 14:47

" ಸಹಾಯ " ಎಂಬುವುದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ  " ಉಡುಗೊರೆ " ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ " ಶ್ರೀಮಂತ" ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ