ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by sathishnasa on Sat, 09/28/2013 - 21:24

ಭೂತ ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ ...... ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು

RAMAMOHANA

Mon, 09/30/2013 - 17:12

ಕಾಲವೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ‌ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭ್ರಮೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಿಟ್ಟು ಅಳೆದಾಗ‌ ಕಾಲದ‌ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಮೋ.