ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by sathishnasa on Sat, 10/05/2013 - 20:51

"ಮೌನ" ವೆಂಬುದೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ............ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು