ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 9

Submitted by ashoka_15 on Mon, 10/21/2013 - 10:27

ನೀವು ನಿನ್ನೆಗಿ0ತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ‍!

‍    ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?