ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 10

Submitted by ashoka_15 on Thu, 10/24/2013 - 14:06

ಏಸು ಕಾಸು ಕೂಡಿದರೇನು!

ಏಸು ಕಾಲ ಬಾಳಿದರೇನು!

'ಘಾಸಿ' ತಪ್ಪದು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ.