ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 11

Submitted by ashoka_15 on Fri, 10/25/2013 - 19:12

ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು,

ಸಂತೋಷವೇ ಯೌವನ.