ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 12

Submitted by ashoka_15 on Thu, 10/31/2013 - 12:03

ನೀವು ಬದಲಾಗಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ

ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅದು 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.