ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 13

Submitted by ashoka_15 on Fri, 11/01/2013 - 09:44

ಸಿಗುವುದು  'ಆಕಸ್ಮಿಕ‌"

ಉಪಯೊಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು "ಅನಿವಾರ್ಯ"

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು "ಅಚಾತುರ್ಯ‌"

ಅನುಭವಿಸುವುದು "ಅಸಾಯಕ‌"

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು "ಆಘಾತ‌"

ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು "ಅಸಂಭವ‌"