ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 14

Submitted by ashoka_15 on Tue, 11/05/2013 - 16:29

ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ  ಒಂದೇ ಉತ್ತರ‌

            ''ಮೌನ‌"

ಮೌನದ ಮೊದಲ ಮುಖ  "ತಾಳ್ಮೆ"