ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 16

Submitted by ashoka_15 on Thu, 11/07/2013 - 17:01

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ‌,ಇಲ್ಲವಾದರೆ

    ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು.