ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 17

Submitted by ashoka_15 on Sat, 11/09/2013 - 19:43

ಮುಗಿದುಹೊಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು

ಮುಗಿದುಹೊಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ

ಭಾರತವು ಮುಗಿದು ಹೊಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಭಂಡಾರ‌

1ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 10000/ ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ

1ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1000/ ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ

1ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1ರೂಪಾಯಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಸಾದ್ಯದಲ್ಲೂ.