ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 18

Submitted by ashoka_15 on Mon, 11/11/2013 - 23:25

ನಾವು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ

ಅದು ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು,

' 'ನಾಳೆ' ಎಂಬದು ನಂಬಿಕೆಯಷ್ಟೆ.