ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 19

Submitted by ashoka_15 on Mon, 11/11/2013 - 23:35

ತೊಂದರೆಗಳ ನಡುವೆ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ

ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆವೆ.