ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 20

Submitted by ashoka_15 on Wed, 11/13/2013 - 22:50

ಹಸಿದು ತಿನ್ನುವವನು "ಆರೋಗ್ಯ"

ಹಸಿಯದೆ ತಿನ್ನುವವನು "ಅನಾರೋಗ್ಯ"

ಹಸಿಯದೆ ಹಸಿವೆನ್ನುವವನು "ಅಯೋಗ್ಯ"