ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 21

Submitted by ashoka_15 on Thu, 11/14/2013 - 21:12

ಓಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ

ನಿದಾನವಾಗಿ ನಡೆದರೂ 

ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು

ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಡಿ.