ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 22

Submitted by ashoka_15 on Thu, 11/14/2013 - 21:53

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ  "ಮಾರ್ಗ‌'

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ಸಲಹೆ"( ಉಚಿತವಾಗಿ)