ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 23

Submitted by ashoka_15 on Mon, 11/18/2013 - 19:55

ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ

ಇಂದು ನಿಮಗಿದೆ

ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿದೆ

ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ

ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.