ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 25

Submitted by ashoka_15 on Thu, 11/21/2013 - 21:13

ನೀರಿಗಿಂತ ತಿಳಿಯಾದದ್ದು ‍; ಜ್ಣಾನ‌

ಭೂಮಿಗಿಂತ ಭಾರವಾದದ್ದು ; ಪಾಪ‌

ಕಾಡಿಗಿಂತ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ; ಕಳಂಕ‌

ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಪ್ರಖರವಾದದ್ದು ;ಕೋಪ‌

ಮಂಜಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದದ್ದು ; ಪುಣ್ಯ

ಗಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುವುದು ; ಮನಸ್ಸು.