ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 26

Submitted by ashoka_15 on Tue, 11/26/2013 - 22:10

ನೀವು ಯಾರನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರು

ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.