ಜಾತಿ

Submitted by santhosh_kademani on Thu, 12/05/2013 - 18:23

Comments

ಬರಹ

ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರೆಶ್ನೆ.

ಜಾತಿ ಎಂದರೇನು ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದುಹೇಗೆ?

ನಾನಗೆ ಗೊತ್ಹಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವುಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ.!

ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
Average: 4 (1 vote)
Rating
Average: 4 (1 vote)