ನುಡಿ ಮುತ್ತು

Submitted by sathishnasa on Fri, 12/06/2013 - 21:55

ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ತಾನಾಗಿಯೆ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ---- ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು