ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 28

Submitted by ashoka_15 on Thu, 12/12/2013 - 20:55

ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು

ದಡ್ಡರಾಗಲು

ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರದು