ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 29

Submitted by ashoka_15 on Wed, 01/01/2014 - 11:09

ಯಾರನ್ನಾದರು  ಮರೆವುದಾದರೆ ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಆದರೆ!

ಯಾರನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.