ಯೋಗ !

Submitted by nagaraju Nana on Tue, 01/28/2014 - 16:23

ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ದ್ಯೆಹಿಕವಾಗಿ ,ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೆತಿಕವಾಗಿ ,ಆಧ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು !