ದೇಹ ದೇಗುಲ !

Submitted by nagaraju Nana on Wed, 01/29/2014 - 19:33

ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ! ಆಸನಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !