ಅನುಭವದ ನುಡಿ -46

Submitted by sathishnasa on Mon, 03/17/2014 - 21:41

ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯ, ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ.