ಮಾವನ ಮನೆ !

Submitted by nagaraju Nana on Tue, 04/22/2014 - 08:54

ಮಾವನ ಮನೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗ !
ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !