ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ !

Submitted by nagaraju Nana on Sat, 04/26/2014 - 21:23

ಸಿದ್ದಿ ಅಸಿದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರೂಪವಾಗಿರುವ
ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !