ಪಾತಂಜಲ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ !

Submitted by nagaraju Nana on Sun, 04/27/2014 - 19:48

ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರುವುದೇ ಯೋಗ
ಧಾರಣ ,ಧ್ಯಾನ ,ಸಮಾಧಿಗಳು ಕೂಡಿದ
ಸಂಯಮವೇ ಯೋಗ !
. -ನಾನಾ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !