ಯೋಗ ತತ್ವೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ !

Submitted by nagaraju Nana on Fri, 05/02/2014 - 11:04

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾ ತ್ಮನು
ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುವ್ುದೇ ಯೋಗ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !