ಯೋಗದ ಗುರಿ !

Submitted by nagaraju Nana on Fri, 05/02/2014 - 11:22

ಯೋಗ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನಿಲ್ಲ !
ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥನನ್ನಾಗಿಸುವ್ುದೇ
ಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೇಶ !
-ನಾನಾ ,ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ !
.