ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ..!

Submitted by Darshan Kumar on Tue, 07/22/2014 - 22:50

ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ... 
"ನಾವು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ , ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು"

#ಕರ್ಮ