ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 34

Submitted by ashoka_15 on Mon, 07/28/2014 - 21:50

ಜೀವನವೊಂದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ!

ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ‌!