ಒಂದು ಸಾಲು

Submitted by Sunil Kumar on Sun, 08/24/2014 - 11:25

ದೊಡ್ಡವರಾಗೊದು ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ,ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ
-ಎಸ್. ಕೆ