ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲು

Submitted by Sunil Kumar on Mon, 08/25/2014 - 10:15
ಚಿತ್ರ

ಸಲಹೆ ಕೊಡೊ ನಾಲಿಗೆಗಿಂತ,ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕೈ ಮೇಲು
-ಎಸ್.ಕೆ

Rating
No votes yet